Условия выполнения заказа

Ogólne Warunki Umowy

Poniższe Ogólne Warunki Umowy stanowią obowiązujące zasady wykonywania usług uszlachetniania druku przez firmę Multifol Sp. J. Wpisaną do KRS pod nr 0000186716 , z siedzibą w Krakowie 30-797 przy ul. Tadeusza Śliwiaka 28, zwaną dalej "Wykonawcą". 

Preambuła

Wykonawca świadczy profesjonalne usługi uszlachetniania druku, posiada odpowiednie doświadczenie, jak również potencjał techniczny i ludzki do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego usługi poligraficzne na warunkach określonych niniejszą umową przy wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków Stron. 

§1

Strony ustalają, że Zamawiający będzie w miarę bieżących potrzeb produkcyjnych zamawiał u Wykonawcy uszlachetnianie wydruków - foliowanie , lakierowanie UV, hotsamping, wykrawania ale także inne zlecone przez Zamawiającego formy uszlachetnień. 

§2


Wykonawca będzie wykonywał uszlachetnienia w ustalanych z Zamawiającym pisemnie lub emailowo terminach w zakresie ilościowymi i jakościowym każdorazowo określonym na formularzu "Zlecenie uszlachetniania" dostarczonym przez Zamawiającego wraz z wydrukami do uszlachetnienia. Wykonawca będzie potwierdzał odbiór w/w zleceń na ich kopii. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia będzie rozumiane jako zawarcie umowy. 

§3

Zamawiający będzie załączał do każdego kompletu wydruków "Zlecenie uszlachetnienia", w którym będzie określone: rodzaj zamówionego uszlachetnienia, gramaturę, format i ilość prawidłowo zadrukowanych arkuszy przesłanych do uszlachetnienia, oczekiwaną ilość arkuszy uszlachetnionych, termin dostawy arkuszy do uszlachetnienia, termin wykonania zlecenia, dodatkowe uwagi. Szczegółowe wymagania technologiczne, znajdują się w dokumencie " Specyfikacja technologiczna uszlachetniania druku" 

§4

Składając zamówienie Zamawiający oświadcza że posiada wszelkie prawa do materiałów przekazywanych Wykonawcy. 

§5

Jeżeli w trakcie uszlachetniania Wykonawca poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości " przekazanych do uszlachetnienia wydruków lub ich ilości, " "Zlecenia uszlachetniania" lub " wykonanego uszlachetnienia to bezzwłocznie poinformuje o nich Zamawiającego. 

§6

Jeżeli po zakończeniu uszlachetniania Wykonawca stwierdzi, że uszlachetnił mniej arkuszy, niż Zamawiający zlecił w zleceniu, to poinformuje o tym Zamawiającego . 

§7

Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane uszlachetnienia na podstawie kosztorysu sporządzanego na formularzu "Zlecenia uszlachetniania" w oparciu o faktycznie wykonane ilości, określone w "Zleceniu uszlachtniania" oraz ceny jednostkowe określone w Ofercie Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zamówień w terminach i wysokości ustalonej w poszczególnych zamówieniach. 

§8

Zamawiający będzie dokonywał ogólnego sprawdzenia zgodności zakresu wykonanego uszlachetnienia ze zleceniem podczas odbioru uszlachetnionych arkuszy od Wykonawcy. W przypadku niezgodności Zamawiający będzie bezzwłocznie informował Wykonawcę, który - jeśli będzie taka możliwość - dokona bezzwłocznej poprawy. Jeśli nie będzie możliwości poprawy, to Zamawiający na koszt Wykonawcy wydrukuje i przekaże nakład ponownie. 

§9

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od momentu odbioru zlecenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych. Niezgłoszenie reklamacji w powyższym terminie oznacza, że usługa została wykonana należycie, a składający zamówienie traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pełnego nakładu (albo wadliwych arkuszy), wraz ze sprecyzowaniem przyczyn wnoszenia reklamacji. Podstawą do wniesienia reklamacji pod względem kolorystyki pracy jest wykonanie przed drukiem odbitki próbnej. Klientom rezygnującym z wykonania odbitek próbnych nie przysługuje prawo do wnoszenia reklamacji z tytułu sprzecznej z wyobrażeniem kolorystyki pracy. Dostarczenie odbitki próbnej po wykonanym druku nie jest podstawą do wnoszenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zleceniobiorca pokryje koszty dostarczenia wadliwych arkuszy i według własnego wyboru dostarczy w miejsce wadliwych nowe wolne od wad arkusze lub obniży należne wynagrodzenie. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje płatności za odebraną usługę. 

§10

Odpowiedzialność Wykonawcy odnosi się do wykonywanego zlecenia, a nie do konsekwencji wynikających z jego użytkowania. Przed rozpoczęciem produkcji zawsze należy przeprowadzić testy. Zleceniodawca określa, czy proponowana przez nas usługa spełnia jego oczekiwania. Jeśli usługa zostanie wykonana zgodnie ze "Specyfikacją technologiczną uszlachetniania druku" ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane. 

Składający zamówienie potwierdza, że zapoznał się z warunkami rękojmi i reklamacji.