Ogólne Warunku Umowy

Ogólne Warunki Umowy

 

Preambuła

Poniższe Ogólne Warunki Umowy stanowią obowiązujące Zamawiającego zasady wykonywania Usług uszlachetniania druku przez Wykonawcę. 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Pod pojęciami użytymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, należy rozumieć, co następuje:
 1. Ogólne Warunki Umowy (OWU) – niniejszy dokument, określający warunki i precyzujący zasady wykonania Zamówienia przez Wykonawcę;
 2. Wykonawca – Multifol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka 28 w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591091, NIP: 6831083977;
 3. Zamawiający – przedsiębiorca, klient Wykonawcy, kontaktujący się z Wykonawcą w celu złożenia Zamówienia lub składający Zamówienie na Usługi poligraficzne;
 4. Strony – Wykonawca i Zamawiający;
 5. Zamówienie – pisemne lub mailowe (wysłane drogą elektroniczną) zlecenie uszlachetnienia druku w terminie, zakresie i na warunkach ustalonych między Stronami; 
 6. Umowa – umowa o świadczenie usługi uszlachetnienia druku zawarta między Stronami, z chwilą pisemnego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia przez Wykonawcę;
 7. Usługi – usługi poligraficzne, świadczone przez Wykonawcę, polegające na uszlachetnianiu wydruków różnymi metodami tj. między innymi poprzez: foliowanie, lakierowanie UV, hotstamping, wykrawanie lub inne indywidualnie ustalone między Stronami formy uszlachetnień;
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Strony zobowiązują się współpracować w trakcie realizacji Zamówienia.

 

§2 Zamówienia

 

 1. Zamówienia Zamawiający może składać pisemnie, osobiście lub elektronicznie kontaktując się z Wykonawcą pod adresem stanowiącym siedzibę Wykonawcy lub wysyłając wiadomość mailową na następujący adres mailowy: biuro@multifol.com.pl
 2. Wykonawca będzie wykonywał Usługi w ustalanych każdorazowo z Zamawiającym pisemnie lub mailowo terminach, w zakresie ilościowymi i jakościowym każdorazowo określonym między Stronami, wykorzystując  fizycznie dostarczone przez Zamawiającego materiały wraz z wydrukami do uszlachetnienia.
 3. Ustalenia Stron, o których mowa w ust. 2 obejmować będą w szczególności: rodzaj zamówionego uszlachetnienia, gramaturę, format i ilość prawidłowo zadrukowanych arkuszy przesłanych do uszlachetnienia, oczekiwaną ilość arkuszy uszlachetnionych, termin dostawy arkuszy do uszlachetnienia, termin wykonania Zamówienia i dodatkowe uwagi.
 4. Pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Wykonawcę ustaleń poczynionych zgodnie z ust.
  2 będzie rozumiane jako przyjęcie Zamówienia i tym samym zawarcie Umowy między Stronami,
  z zastrzeżeniem ust. 5-7. 
 5. W sytuacji, w której Zamawiający nie przekaże Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania Usługi lub przekazane przez Zamawiającego informacje będą niezgodne z faktycznie złożonym Zamówieniem, w tym w szczególności fizycznie dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami oraz wydrukami do uszlachetnienia, a Wykonawca zauważy nieścisłości przed przystąpieniem do wykonania Zamówienia, Wykonawca wyśle Zamawiającemu propozycję zmian Zamówienia (tzw. kontrofertę) – w takim przypadku zawarcie Umowy między Stronami nastąpi z chwilą akceptacji kontroferty przez Zamawiającego.
 6. Kontroferta, o której mowa w ust. 5 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 Dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Zamawiającego w terminie jej obowiązywania (2 Dni robocze) powoduje zawarcie Umowy między Stronami na warunkach określonych w kontrofercie.
 7. Jeżeli w związku z koniecznością wystąpienia przez Wykonawcę z kontrofertą nie dojdzie do zawarcia Umowy, co wygeneruje dodatkowe koszty, np. związane z wysyłką materiałów oraz wydruków do uszlachetnienia lub przestojem maszyny, Wykonawca obciąży kosztami Zamawiającego.  

 

§3 Obowiązki Stron

 

 1. Złożenie przez Zamawiającego Zamówienia oznacza, że:
 1. zapoznał się on, nie wnosi do nich żadnych uwag i w pełni akceptuje Ogólne Warunki Umowy;
 2. zapoznał się on, nie wnosi do nich żadnych uwag i w pełni akceptuje „Szczegółowe wymagania technologiczne”, znajdujące się w dokumencie „Specyfikacja technologiczna uszlachetniania druku”, dostępnej na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: http://www.multifol.com.pl/images/Specyfikacja%20technologiczna%20uszlachetniania%20druku.pdf
 3. posiada wszelkie prawa do materiałów przekazywanych Wykonawcy, o których mowa
  w postanowieniu § 2 ust. 2, pozwalające na zgodne z prawem i bez naruszenia praw osób trzecich wykonanie Usługi objętej Zamówieniem. 
 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać ogólnego sprawdzenia zgodności zakresu wykonanego Zamówienia z Umową podczas odbioru Zamówienia od Wykonawcy. W przypadku niezgodności zrealizowanego Zamówienia z Umową Zamawiający będzie bezzwłocznie informował Wykonawcę, który – jeśli będzie taka możliwość – dokona bezzwłocznej poprawy. Jeśli nie będzie możliwości poprawy, to Zamawiający na koszt Wykonawcy wydrukuje i przekaże nakład ponownie. 
 2. Jeżeli w trakcie wykonania Umowy Wykonawca poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości ustaleń poczynionych w ramach Zamówienia bezzwłocznie poinformuje o nich Zamawiającego, celem weryfikacji ich poprawności.
 3. W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a dostarczonymi Wykonawcy przez Zamawiającego materiałami oraz wydrukami do uszlachetnienia, wynikłych dopiero po rozpoczęciu realizacji Umowy, w tym w szczególności różnic dotyczących zamawianych ilości lub formatu wszelkie koszty powstałe na skutek rozbieżności (niezależenie od możliwości wystąpienia przez Wykonawcę z kontrofertą, o której mowa w § 2 ust. 5) ponosi Zamawiający, w tym
  w szczególności koszty ewentualnego przestoju maszyny.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego
  o powstałych rozbieżnościach oraz nowym terminie wykonania Umowy, uwzględniającym okres niezbędny do usunięcia powstałych rozbieżności. Za wydłużenie terminu wykonania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę na warunkach ustalonych z Zamawiającym
  i zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Zamówienia lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kontroferty, zachowując przy tym należytą staranność uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności, z zastrzeżeniem że w razie wykonania Umowy zgodnie
  z Zamówieniem lub zaakceptowaną przez Zamawiającego kontrofertą, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w sytuacji: utraty wartości uszlachetnionego materiału lub gdy dostarczone przez Zamawiającego materiały oraz wydruki do uszlachetnienia będą zawierały wady trudne lub niemożliwe do wykrycia przed przystąpieniem do realizacji Umowy.
 6. W sytuacji określonej w postanowieniu ust. 6 in fine, Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie, ani uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

 

§4 Wynagrodzenie

 

 1. Wykonawca wystawi fakturę z tytułu realizacji Umowy,  na podstawie ustaleń poczynionych przez Strony w Zamówieniu lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kontrofercie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a dostarczonymi Wykonawcy przez Zamawiającego materiałami oraz wydrukami do uszlachetnienia, o których mowa w § 3 ust. 4, Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawcy przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia obliczanego na podstawie ceny za każdy dodatkowy m2 uszlachetnianego materiału.
 3. Płatność za wykonaną Umowę Zamawiający uiści przelewem na nr rachunku bankowego wskazany na fakturze.  
 4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może być potrącane z ewentualnymi roszczeniami Zamawiającego.

 

§5 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 7 Dni roboczych od momentu odbioru zlecenia. 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 Dni roboczych. 
 3. Niezgłoszenie reklamacji w  terminie wskazanym w ust. 1 oznacza, że usługa została wykonana należycie, a Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 4. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pełnego nakładu (albo wadliwych arkuszy), wraz ze sprecyzowaniem przyczyn wnoszenia reklamacji. 
 5. Podstawą do wniesienia reklamacji pod względem kolorystyki pracy jest wykonanie przed drukiem odbitki próbnej. Zamawiającym rezygnującym z wykonania odbitek próbnych nie przysługuje prawo do wnoszenia reklamacji z tytułu sprzecznej z wyobrażeniem kolorystyki pracy. Dostarczenie odbitki próbnej po wykonanym druku nie jest podstawą do wnoszenia reklamacji. 
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca pokryje koszty dostarczenia wadliwych arkuszy i według własnego wyboru dostarczy w miejsce wadliwych nowe wolne od wad arkusze lub obniży należne wynagrodzenie. 
 7. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje płatności za wykonaną Umowę. 

 

§6 Odpowiedzialność

 

 1. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się  do niezachowania należytej staranności lub wadliwego wykonania Umowy, w zakresie objętym  ustaleniami poczynionymi przez Strony
  w Zamówieniu lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kontrofercie. 
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do normalnych następstw oraz maksymalnie do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Zamówienia lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kontroferty. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych utraconych korzyści Zamawiającego powstałych w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:
 1. nieprawidłowo przygotował materiały przekazane Wykonawcy w celu realizacji Usługi, w tym nie przewidział okoliczności związanych z późniejszym wykorzystaniem materiałów z punktu widzenia wybranej przez siebie Usługi (technologii uszlachetnienia);
 2. błędnie dobrał Usługę (technologię uszlachetnienia) dla swoich potrzeb lub z uwagi na specyfikę materiałów przekazanych Wykonawcy w celu realizacji Usługi lub aktualny lub późniejszy cel wykorzystania materiałów;
 3. nie przeprowadził odpowiednich testów przed złożeniem Zamówienia lub zaakceptowaniem kontroferty i rozpoczęciem produkcji.
 1. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w przypadku wykonania Umowy zgodnie ze "Specyfikacją technologiczną uszlachetniania druku", a także w sytuacji zaistnienia siły wyższej.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy obowiązują dla Zamówień realizowanych od dnia 24 września 2018 r.
 2. Wykonawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Zamawiających i zobowiązuje się je przetwarzać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu i w związku ze złożeniem Zamówienia oraz realizacją Umowy.
 3. W przypadku dojścia do sporu między Stronami w związku z realizacją Umowy i niemożliwości jego polubownego rozwiązania, sądem właściwym w sprawie będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 

 

OWU Multifol